Özel Müze Kurmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?

Özel müze açma talepleri 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 26. maddesi ve bu madde gereğince hazırlanarak yürürlüğe giren Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Anılan Kanun'un 26. maddesine göre, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının gerçekleştirilmesi için her çeşit kültür varlığından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir ve müzeler kurabilir.

Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin belgesinde belirlenen konu alanlarına inhisar etmek şartı ile taşınır kültür varlığı bulundurabilir ve teşhir edebilirler. Bu müzeler de, taşınır kültür varlıklarının korunması hususunda Devlet müzeleri statüsündedirler. Özel Müze kurmak isteyenlerin, kurulacak müzenin kuruluş amaçları ve faaliyet konularını belirten bir yazı ile birlikte ilgili Yönetmeliğin "Başvuru" başlıklı 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunmaları hakinde talep edilen özel müzenin kurulması hususu Bakanlığımızca değerlendirilmekte olup söz konusu yönetmeliğe Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr web adresinden ulaşılabildiği gibi en yakın Müze Müdürlüğüne başvurulması durumunda da konu hakkında bilgi edinilebilmektedir.

İlgili Yönetmeliği 15. maddesi gereğince talepte bulunulması halinde özel müzelere Bakanlığımızca ilmi ve teknik konularda yardımda bulunulabilmektedir.

 
 


Bu sitede yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır, resmi mahiyette kullanılamaz.
©2011-2012 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü